માહિતી સંગ્રહ

Search Window
Details
1234567

પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા પ્રવૃત્તિપોથી (ધોરણ ૩ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮)

By : evscenter From : EDU CENTER Approved : 2020-01-06 Related to: પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા, અભ્યાસક્રમ
Related: 0
Related Info:

અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા તાલુકાની પ્રાથમિક શાળા સમઢીયાળા-૧ માં ટેરેસ પર કુંડા મુકીને પણ સરસ ગાર્ડન તૈયાર થઇ શકે છે તેનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ

By : evscenter From : EDU CENTER Approved : 2020-01-04 Related to: પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા, આદર્શ વસ્તુઓ, શાળા
Related: 0
Related Info:

પર્યાવરણ લક્ષી વાતાવરણ ધરાવતી ભરૂચ જીલ્લાના નેત્રંગ તાલુકાની થવા બ્રાન્ચ પ્રાથમિક શાળા

By : evscenter From : EDU CENTER Approved : 2019-12-27 Related to: પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા, આદર્શ વસ્તુઓ, શાળા
Related: 0
Related Info:

નેત્રંગ તાલુકામાં થવા બ્રાન્ચ પ્રાથમિક શાળા કુદરત સાથે સાનિધ્ય સ્થાપી ખૂબ જ રમણીય નજારો આપે છે. શાળાનું વાતાવરણ બાળકોને પર્યાવરણના અભ્યાસ માટે ઉચ્ચ માહોલ પૂરો પાડે છે.